กิจกรรม

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีน

เชิญชวนบุคคลเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน"

เชิญชวนบุคคลเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การนำเสนอผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่” ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านวัคซีน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Oral & Poster presentation) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่” ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านวัคซีน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Oral & Poster presentation) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน (Two way communication) หัวข้อ คลิปไวรัล “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)” ครั้งที่ 2

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน (Two way communication) หัวข้อ คลิปไวรัล “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)” ครั้งที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม