การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1 ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ประเภทที่ 2 ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่

ทีมแอนติบอดี้ก็ยังสู้พี่ไม่ได้จังหวัดเชียงใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=zrHHFOzoHyI

 • นายพงศกร จักขุกุศล
 • น.ส.อธิชา ดิษฐฮวด
 • น.ส.อาทิมา พฤฒิชัยวิบูลย์
 • นายศรีศุภดิตถ์ รัตนประเสริฐ
 • นางสาวปทิตตา เลี้ยงสมบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท ได้แก่

ทีมสังกะลี จ.อุดรธานี

https://www.youtube.com/watch?v=4MdnIHUvqnw&t=2s

 • นายโสภา เที่ยงเดช
 • นายกฤกติพงษ์ เที่ยงเดช
 • นายพรพินิต นามปัญญา

ทีม Imaginepath กรุงเทพมหานคร

https://www.youtube.com/watch?v=YhNxzZgNLYA

 • นายเกียรติศักดิ์ ผิวขาว
 • นายชัยพิพัฒน์ พันธุ์ชนะ
 • นายคมกริช อาษากิจ
 • น.ส.พรภัสรินทร์ สิริวัฒน์รวี
 • นายศิลา ธีรวันเศรษฐ