รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีน

แนวทางการเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ ”

ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2564

  1. ลักษณะรางวัล

รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สนับสนุน พร้อมให้กำลังใจแก่บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานด้านวัคซีน ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีน ของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งวาระ แห่งชาติด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศจึงมีความประสงค์มอบ รางวัลแก่บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนในการขับเคลื่อน ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนางานด้านวัคซีน ได้แก่ 1) ด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 2) ด้านการประกันและ ควบคุมคุณภาพวัคซีน 3) ด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ 4) ด้านนโยบาย รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง วัคซีนที่ใช้ในคนและวัคซีนที่ใช้ในสัตว์อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศและการพึ่งตนเอง ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

  1. คุณสมบัติของบุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ

2.1 คุณสมบัติของบุคคล คณะบุคคล 2.1.1 มีสัญชาติไทย 2.1.2 มีคุณธรรม และจริยธรรม 2.1.3 ไม่เคยได้รับรางวัลนี้จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ พิจารณารางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

2.2 คุณสมบัติของหน่วยงาน 2.2.1 เป็นหน่วยงานในประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีนที่ใช้ในคน หรือวัคซีนที่ใช้ในสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชน อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศและการ พึ่งตนเองที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 2.2.2 เป็นหน่วยงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

  1. เกณฑ์การพิจารณา

3.1 เป็นบุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงาน ที่อุทิศและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 3.2 มีผลการดำเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านวัคซีนเป็นที่ประจักษ์ มีคุณค่า ส่งผลกระทบที่มี ประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านวัคซีนในระดับประเทศ หรือส่งผลให้ประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 3.3 คณะกรรมการคัดเลือกจาก ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และมีผลงานด้านวัคซีน โดย เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศในการประชุม วิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี พ.ศ. 2564 และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  1. รางวัลที่ได้รับ

บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 2 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติ คุณ และเงินรางวัล รางวัลละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

  1. ขั้นตอนการเสนอชื่อและคัดเลือก

5.1 การเสนอชื่อ สามารถเสนอชื่อบุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงาน โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอ ชื่อและผลงาน (เอกสารแนบ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคล หรือหัวหน้า คณะบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านวัคซีนประกอบการ พิจารณา ดำเนินการจัดส่งไปยังสถาบันวัคซีนแห่งชาติภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้

  1. ส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5

ตึกสถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยถือวันที่ หน่วยงานลงรับเป็นสำคัญ

  1. ส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 ตึก

สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยนับวัน ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

  1. ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ contact@nvi.go.th ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 16

เมษายน 2564 5.2 การคัดเลือก 5.2.1 คณะกรรมการพิจารณารางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน ในการ ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 10 จะพิจารณาตัดสินบุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รางวัล 5.2.2 ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 580 9729 9 ต่อ 408 ติดต่อ คุณผาณิตา โกมลมาลย์หรือ ดูรายละเอียดการเสนอชื่อและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nvi.go.th

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1f1IpG7x2eCePncgprCtuX-IkENYa9slo/view?usp=sharing