การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

" วัคซีน : เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ( Vaccines : Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease ) " งานเริ่มวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565

เข้าร่วมการประชุม
Plenary 1 

Introductory Session (VDO presentation of vaccine conference theme) ปาฐกถาพิเศษ “ Vaccine Preparedness and Management in Thailand during COVID-19 Pandemic ”

09.00 - 10.10 | 16 มี.ค. 2565 

Room N 

Plenary 1 

Introductory Session (VDO presentation of vaccine conference theme) ปาฐกถาพิเศษ “ Vaccine Preparedness and Management in Thailand during COVID-19 Pandemic ”

09.00 - 10.10 | 16 มี.ค. 2565 

Room N 

Plenary 2 

Global Preparedness on Emerging Diseases: Epidemic and Vaccine Development

10.30 - 12.00 | 16 มี.ค. 2565 

Room N 

 

VDO all COVID-19 activities under NVI (R&D, Production, Regulatory, networking and policy engagement)

13.00 - 14.00 | 16 มี.ค. 2565 

Room N 

 

รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14.00 - 17.00 | 16 มี.ค. 2565 

Room N 

Plenary 2 

Global Preparedness on Emerging Diseases: Epidemic and Vaccine Development

10.30 - 12.00 | 16 มี.ค. 2565 

Room N 

 

VDO all COVID-19 activities under NVI (R&D, Production, Regulatory, networking and policy engagement)

13.00 - 14.00 | 16 มี.ค. 2565 

Room N 

 

รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14.00 - 17.00 | 16 มี.ค. 2565 

Room N 

กิจกรรม

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

ผลการตัดสินคลิปไวรัล วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)

ผลการตัดสินคลิปไวรัล วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีน

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีน รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการ ยกย่อง เชิดชู สนับสนุน พร้อมให้กำลังใจแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ผู้ซึ่งมีผลงานในการ สร้างองค์ความรู้ด้านวัคซีนที่มีคุณค่า เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและ ระดับนานาชาติ มีส่วนในการขับเคลื่อน ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนางาน ด้านวัคซีนของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง ด้านวัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งวาระแห่งชาติด้านวัคซีน อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองของประเทศ และสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้กับประชาชน

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีน รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการ ยกย่อง เชิดชู สนับสนุน พร้อมให้กำลังใจแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ผู้ซึ่งมีผลงานในการ สร้างองค์ความรู้ด้านวัคซีนที่มีคุณค่า เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและ ระดับนานาชาติ มีส่วนในการขับเคลื่อน ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนางาน ด้านวัคซีนของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง ด้านวัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งวาระแห่งชาติด้านวัคซีน อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองของประเทศ และสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้กับประชาชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การนำเสนอผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่”

การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารการประชุม
บันทึกการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
สไลต์นำเสนอ
แผ่นพับ
โปสเตอร์