การนำเสนอผลงานวิชาการ

ผู้ที่สนใจสามารถ Download รายละเอียดรูปแบบ ทั้งบทคัดย่อและบทความวิจัย ฉบับเต็มได้ที่ http://www.nvi.go.th/index.php/blog/2021/02/pr_oral_poster_presentation_vaccon10 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 2564

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเสนอผลงานจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน เข้างานประชุมวิชาการ