งานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

" วัคซีน : เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
( Vaccine : Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease ) "
งานเริ่มวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564

31 สิงหาคม 2564
Plenary 1 

Vaccine Preparedness And Management During COVID-19 Crisis in Thailand

09.00 - 10.10 l 31 ส.ค. 2564 

Mayfair B+C I TH 

วิทยากร

รอการยืนยัน

Plenary 2 

Global preparedness on emerging diseases” Epidemic and Vaccine development

10.30 - 12.00 l 31 ส.ค. 2564 

Mayfair B+C I ENG 

ผู้ดำเนินรายการ

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

 

Luncheon Symposium

12.00 - 13.00 l 31 ส.ค. 2564 

The Palladium Hall ชั้น 10 

Networking event 

VDO all COVID-19 activities under NVI (R&D, Production, Regulatory, networking and policy engagement

13.00 - 14.00 l 31 ส.ค. 2564 

Mayfair B+C I TH 

 

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

14.00 - 17.00 l 31 ส.ค. 2564 

Mayfair A I TH 

1 กันยายน 2564
Plenary 3 

Preparedness, Vaccine Development and Production for Emerging Infectious Disease Control in Thailand – Part I (Team Thailand)

09.00-10.30 I 1 กันยายน 2564 

Mayfair B+C I TH 

วิทยากร

ดร.ทรงพล ดีจงกิจ
ดร.ภญ.สมชัยยา สุริฉันท์
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

ผู้ดำเนินรายการ

ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

General session 1 

Registration and Regulation of COVID-19 Vaccine

10.50-12.00 I 1 กันยายน 2564 

Mayfair A I TH 

วิทยากร

ดร.สุชาติ จองประเสริฐ
ดร.สุภาพร ภูมิอมร

General session 2  

The Practical Update of COVID-19 Vaccines

10.50-12.00 I 1 กันยายน 2564 

Mayfair C I TH 

วิทยากร

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 

Luncheon Symposium

12.00-13.00 I 1 กันยายน 2564 

The Palladium Hall ชั้น 10  

Oral presentation 

R&D, Production, QA/QC

13.00-14.30 I 1 กันยายน 2564 

Mayfair A I TH 

วิทยากร

ประธาน ดร.สพญ.วันเพ็ญ ชัยคำภา
ผู้วิพากษ์ ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์
ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร

Oral presentation 

Immunization, Logistics, Management

13.00-14.30 I 1 กันยายน 2564 

Mayfair C I TH 

วิทยากร

ประธาน รศ.พล.ต. หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ
ผู้วิพากษ์ พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
นพ.จรุง เมืองชนะ

Plenary 4 

Preparedness, Vaccine Development and Production for Emerging Infectious Disease Control in Thailand – Part II (Team Thailand)

14.50-16.30 I 1 กันยายน 2564 

Mayfair A I TH 

วิทยากร

ดร.ภญ.วาสนา วิจักขณาลัญฉ์
ผศ.ดร.ภญ.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
ดร.เยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม

General session 3 

The Update of EPI Vaccines and The New Coming

14.50-16.30 I 1 กันยายน 2564 

Mayfair C I TH 

วิทยากร

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
รศ.นพ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
พญ.สุชาดา เจียมศิริ

2 กันยายน 2564
Plenary 5 

Lesson Learned from COVID-19 Vaccine Access

09.00-10.15 I 2 กันยายน 2564 

Mayfair B+C I TH 

วิทยากร

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์

ผู้ดำเนินรายการ

พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง

General session 5 

Socioeconomic Impact with or without COVID-19 Vaccines

10.30-12.00 I 2 กันยายน 2564 

Mayfair C I TH 

วิทยากร

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์
ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์

General session 6 

Implementation of adult vaccination program

10.30-12.00 I 2 กันยายน 2564 

Mayfair A I TH 

วิทยากร

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม
รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.สมชัย จิตสุชน

 

Luncheon Symposium

12.00-13.00 I 2 กันยายน 2564 

The Palladium Hall ชั้น 10 

General session 7 

Round table discussion Vaccine Sustainability & Self-reliance

13.00-14.30 I 2 กันยายน 2564 

Mayfair C I TH 

วิทยากร

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

General session 8 

State of the Art on New Vaccines

13.00-14.30 I 2 กันยายน 2564 

Mayfair C I TH 

วิทยากร

รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

Plenary 6 

Round Table Discussion Communication on Vaccine during COVID-19 Crisis in Thailand

14.30-16.00 I 2 กันยายน 2564 

Mayfair B+C I TH 

วิทยากร

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ผู้ดำเนินรายการ

คุณสุทธิชัย หยุ่น